Veškeré pokyny pro účastníky dražby jsou obsaženy v každé konkrétní dražební vyhlášce a dražebním řádu, který je umístěn na těchto webových stránkách. Pro lepší orientaci Vám však nabízíme základní přehled pokynů, pokud se chcete účastnit veřejné dražby, ze kterých zajisté pochopíte, že účast na veřejné dražbě není žádná věda:

1) Na dražbu je nuté dostavit se nejpozději do zahájení dražebního jednání.

2) Účastník dražby je povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem či cestovním pasem v případě fyzické osoby. V případě právnické osoby pak výpisem z obchodního rejstříku ne starším, než 3 měsíce a platným občanským průkazem či cestovním pasem osoby jednající za právnickou osobu.

3) Nechá-li se fyzická osoba či právnická osoba na dražbě zastupovat, musí tuto skutečnost zmocněná osoba prokázat úředně ověřenou plnou mocí.

4) Před účastí na dražbě je nutné u dražebníka složit dražební jistotu, jejíž výše a způsob zaplacení je stanoven v dražební vyhlášce. Dražební jistotu lze složit na účet dražební kanceláře, nebo v hotovosti přímo v sídle dražebí kanceláře. Dražební jistotu lze složit nejpozději do začátku dražebního jednání.

5) Veškeré informace  týkající se předmětu dražby, stejně tak jako veškeré informace týkající se samotného průběhu dražby, budou účastníkům dražby znovu sděleny po zahájení dražebního jednání.

6) Každý účastník dražby obdrží jedno dražební číslo, pomocí kterého bude moci v dražební místnoti činit svoje nabídky.

7) Po zahájení samotné dražby vyzve licitátor účastníky dražby, aby činili své nabídky. Nabídka nesmí být nižší, než vyvolávací cena stanovená v dražební vyhlášce.

8) Poté, co některý z účastníků dražby učiní svoji nabídku, vyzve licitátor ostatní účastníky dražby, aby učinili nabídku vyšší, nejméně však o minimální příhoz stanovený v dražební vyhlášce.

9) Dražba pokračuje až do té doby, kdy žádný z účastníků dražby neučiní vyšší nabídku, než byla posledně učiněná nabídka.

10) Účastník dražby, který učiní nejvyšší nabídku se stane vydražitelem.

11) K doplacení ceny dosažené vydražením je stanovena lhůta 10 kalendářních dnů od skončení dražby, pokud není v dražební vyhlášce stanoveno jinak. V případě, že cena dosažená vydražením přesahuje 5.000.000,- Kč, pak 30 kalendářních dnů.